TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864
TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864

งานบริการด้านกฎหมาย

ขอบเขตงานบริการด้านกฏหมาย
1.งานให้คำปรึกษาแก่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

 • ตรวจร่างสัญญาและจัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

2.งานฟ้องและแก้ต่างคดีแพ่ง

 • คดีเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์,
 • คดีครอบครัว,
 • คดีร้องจัดการมรดก,
 • คดีเกี่ยวกับมรดกทุกประเภท,
 • คดีเกี่ยวกับที่ดิน,
 • คดีเกี่ยวสถาบันการเงิน เจรจาประนอมหนี้                                                                                                                        ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประนีประนอมยอมความกับสถาบันการเงิน,
 • คดีล้มละลาย,
 • คดีประกันภัย,
 • คดีเกี่ยวกับ
 • กฎหมายแรงงาน,
 • คดีกฏหมายหุ้นส่วนบริษัท,
 • คดีทางกฎหมายปกครอง,
 • คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • การค้าระหว่างประเทศ

3. งานฟ้องและแก้ต่างคดีอาญา


4.งานกฏหมายหุ้นส่วนบริษัท สมาคม มูลนิธิ

 • งานจดทะเบียนตั้ง,แก้ไขเพิ่มเติมรายการจดทะเบียน,เลิกและชำระบัญชี
 • การวางโครงสร้างการลงทุน
 • การจัดวางโครงสร้างการบริหารงานบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • งานครอบงำกิจการบริษัท (Take Over)
 • งานจัดทำสัญญาร่วมลงทุน(Joint venture)
 • งานจัดร่างข้อบังคับเพื่อตรวจสอบและควบคุมจำกัดอำนาจบริหารของกรรมการ                      ในกิจการบางประเภท
 • รวมทั้งงานจัดร่างวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
 • งานจัดทำตราสารโอนหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
 • งานจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและงานจัดประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญผู้ถือ
 • หุ้น รวมทั้งงานเลขานุการของบริษัท
 • งานร้องขอเพิกถอนการประชุมผู้ถือหุ้น และงานขอตรวจการงานของบริษัท
 • ฟ้องและแก้ต่างคดีกรรมการทำเกินขอบอำนาจตามข้อบังคับหรือเกินขอบอำนาจซึ่งบริษัทได้มอบหมายเป็นการภายใน รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ


5.การประทับตราในหนังสือเดินทางเพื่ออนุญาตให้บุคคลต่างชาติเข้าประเทศได้(visa)และการขอใบอนุญาตทำงาน(work permit)


6.การขอรับการส่งเสริมการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)


7. งานบริการรับรองเอกสารต่างประเทศ โนตารีพับลิค(Notary Public)


8. การออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม งานบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์สิน


9. งานติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

 

จากประสบการณ์ : โดยทีมทนายความที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

บันไดหรือบรรลัย ?
หากเราต้องการจะพาดบันไดไปที่หน้าต่าง
เมื่อเราไต่บันไดไปจนถึงขั้นบนสุด
เราเพิ่งจะมาพบว่าตัวเองเอาบันไดไปพาดที่กำแพงบ้านซึ่งเป็นทางตันแทนที่จะไป
พาดไว้ที่หน้าต่างบ้านตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เราปีนบันไดถูกกันหรือยัง?
มิฉะนั้น จะเป็นบันไดหรือบรรลัยแทน เปรียบเสมือนการติดกระดุม
เมื่อติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดถัดไปก็จะผิดไปหมดทุกเม็ด
การวางรูปคดีหรือแนวทางการต่อสู้คดีก็ดุจเดียวเช่นกัน