TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864
TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864

ปัญหาและอุปสรรคการ เจรจาการปรับโครงหนี้ กับธนาคาร

สืบเนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็น หนี้ธนาคาร และลูกหนี้ธนาคารส่วนใหญ่มัก เจรจาการปรับโครงสร้างหนี้ กับธนาคารเจ้าหนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการเจรจา ไม่ทราบว่าธนาคารมีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหนซึ่งในหลักการเจรจาแก้ปัญหาหนี้สิน ต้องควรรู้เขารู้เราจึงจะมีอำนาจในการเจรจาต่อรอง หากรู้แต่เรา แต่ไม่รู้เขาก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนมีแต่จะทำให้ปัญหาเล็กๆค่อยๆขยายลุกลามใหญ่โตขึ้นจนแก้ไขปัญหายากขึ้นทุกทีหรือแก้ไขปัญหาไม่ได้เลย

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าธนาคารมีรายได้หลักจากการรับฝากเงิน และการให้กู้ยืมเงินผลประโยชน์หลักที่ได้รับคือ ดอกเบี้ยเงินฝาก,ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ หากไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจากการให้บริการธุรกรรมต่างๆ จากธนาคารแล้ว ธนาคารก็ไม่สามารถอยู่ได้ หากแม้อยู่ได้ก็ไม่สามารถเติบโตขยายสาขา หรือเพิ่มการให้บริการธุรกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้เฉกเช่นเดียวกับธนาคารอื่นๆ ในขณะเดียวกัน หากมีหนี้เกิดขึ้นมากๆและธนาคารตามเก็บหนี้สินไม่ได้ ธนาคารก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน ธนาคารจึงมักยึดหลักแข็งกร้าวมากกว่าการผ่อนปรนหนี้ธนาคารให้กับลูกหนี้ธนาคาร เนื่องจาก

1.เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่เกิดมีหนี้สินพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ลูกหนี้ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินจ่ายให้ธนาคารหรือพยายามจะจ่ายแต่ธนาคารไม่ยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินของลูกหนี้

2. ธนาคารต้องการให้ลูกหนี้ชำระเงินทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดแต่ลูกหนี้ต้องการชำระเงินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้

3.ธนาคารอยู่ในสภาพฐานะที่ได้เปรียบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ธนาคารขาดความยืดหยุ่นเพราะถือว่าตัวธนาคารเองมีสัญญาเป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้องบังคับคดีกับบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคาร

4.ธนาคารถือว่าตนเองมีทีมงานพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และมีทีมงานนักกฎหมายหรือมีความสามารถที่จะว่าจ้าง ที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความที่มีความสามารถ ดังนั้น ธนาคารจะฟ้องร้องบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้เมื่อไรก็ได้ในขณะเดียวกันลูกหนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ทั้งทางด้านการเจรจาและข้อกฎหมายตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อ เจรจาการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารตามกฎหมาย

5.ลูกหนี้ส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นหนี้เสียมากกว่าหนี้ดี ทำให้ธนาคารมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ จึงเร่งรัดลูกหนี้ธนาคารมากกว่าการให้โอกาสลูกหนี้ของธนาคาร

มีปัญหาการเป็นหนี้ธนาคารติดต่อทนายสรายุทธ์ 089-1298860 และ 098-5464864