TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864
TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864

ความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

การปกปิดความจริงต่อที่ประชุมใหญ่

  • มาตรา 38 กรรมการหรือผู้ชำระบัญชีใดของบริษัทจำกัด โดยทุจริตแสดงออกซึ่งข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงต่อที่ประชุมใหญ่ในเรื่องฐานะการเงินของบริษัทนั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
มาตรา 40 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบงานของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือบริษัทจำกัด รู้ว่าเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่น
ซึ่งจะใช้สิทธิของจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าว บังคับการชำระหนี้จากนิติบุคคลดังกล่าว ใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้
(1) ย้าย ซ่อน หรือ โอนให้แก่ผู้อื่น:ซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว หรือ
(2) แกล้งให้นิติบุคคลดังกล่าวเป็นหนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง

ปลอมและลงข้อมูลสำคัญในบัญชีอันเป็นเท็จ
มาตรา 42 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด กระทำหรือยินยอมให้กระทำการ ดังต่อไปนี้
(1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชีเอกสาร
หรือหลักประกันของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(2) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี
หรือเอกสารของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำ เพื่อลวงให้ห้างหุ้นส่วน บริษัท
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรั

หากนิติบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งมีการระดมเงินหรือระดมทุนจากประชาชน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นิติบุคคล
บางรายมีการระดมเงินจากประชาชนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นจำนวนเงิน
หลายหมื่นหลายแสนล้านก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น
กรรมการหรือผู้ชำระบัญชี ซึ่งกระทำความผิดดังกล่าว
ต้องรับโทษทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหนักขึ้นไปอีกจากอัตราโทษธรรมดา
เพราะกฏหมายใช้คำว่า “และ” ดังนั้น โทษที่ได้รับ จึงมาเป็นแพคเกจคู่กัน ทั้งนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 307 กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว
หรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆ
โดยทุจริตเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ที่เป็นลักษณะของทรัพย์สินของนิติบุคคลนั้
น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึ