TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864
TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864

ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

หากท่านมีปัญหาทางธุรกิจ เกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

 • ความรับผิดของกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
 • กรรมการทำเกินขอบอำนาจการบริหารที่วางไว้หรือทำนอกวัตถุประสงค์หรือเกินอำนาจตามข้อบังคับ
 • กรรมการกระทำเกินอำนาจซึ่งบริษัทได้มอบหมายเป็นการภายใน
 • การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
 • ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อบริษัทหรือต่อบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล การค้าแข่งกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 • การเพิกถอนมติที่ประชุม การร้องขอเข้าตรวจการงานของบริษัท
 • การวางกลไกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • และการจัดร่างขัอบังคับเพื่อตรวจสอบและกระจายอำนาจการบริหารงานของบริษัท
 • การร่วมลงทุนทางการค้า การเพิ่มทุนและการลดทุน การจัดทำตราสารโอนหุ้น
 • การจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ
ท่านจะได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที
ดังนั้น กรุณาอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเกินไป
เพราะพยานหลักฐานบางชิ้นอาจสูญหาย เลอะเลือน หรือถูกทำลายไปได้
รวมทั้งขาดอายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องนั้นๆไป ทำให้เกิดความเสียหายด้านต่างๆแก่ท่านได้
 
เรารับอาสาแก้ไขปัญหาทุกข์ใจ
ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจด้านคดีความต่างๆให้แก่ท่าน
ขอท่านมอบความไว้วางใจแก่เราด้วยประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา
รับปรึกษากฎหมายฟรี มือถือ 084-1298860 และมือถือ 098-5464864

ความปรารถนาที่จะได้รับชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ความมุ่งมั่นตระเตรียมคดีของทนายความ
ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งด้านเอกสาร สถานที่เกิดเหตุ วัตถุ สิ่งของ
และการเตรียมการด้าน พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานแวดล้อม

แนวทางการดำเนินคดี มูลเหตุตั้งรูปเรื่องฟ้องร้องในกรณีทีเป็นโจทก์
และการแก้ข้อกล่าวหาในกรณีที่เป็นจำเลย
จุดที่เป็นข้อต่อสู้ จุดแข็งและจุดด้อยของพยานหลักฐานชิ้นต่างๆ แนวคำพิพากษาศาลฏีกา